سومین نشماره از نشریه سفیر زندگی منتشر شد

سومین شماره نشریه سفیر زندگی منتشر شد، در این شماره مصاحبه با مسوولان، قهرمانان و ورزشکاران و همچنین مطالبی علمی مرتبط با ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا را مطالعه خواهید کرد.

  • 13:56
  • 1402/02/29
  • 10531