چهارشنبه دوم اسفند ماه

نشریه فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا منتشر شد

فصلنامه فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا منتشر شد، در این نشریه اخبار، مصاحبه ها و گزارش های قهرمانان و ورزشکاران این فدراسیون را می توانید مطالعه کنید.