جمعه بیست و پنجم خرداد ماه

فاطمه هاشمی

رئیس فدراسیون

طاهره طاهریان

کارشناس خبره

مرتضی بانک

نایب رئیس

سیدمناف هاشمی

عضو هیئت رئیسه

سید حسین مرعشی

عضو هیئت رئیسه

مهدی کرباسیان

عضو هیئت رئیسه

مهین فرهادی زاد

عضو هیئت رئیسه

سید محسن موسوی

دبیر فدراسیون