شنبه پنجم خرداد ماه

یزد

از همایش کویرنوردی یزد تا مبارزه با دیابت

همایش کویر نوردی روز مبارزه با دیابت با حضور ورزشکاران بیماران خاص و پیوند اعضا یزدی برگزار شد.