یکشنبه سی و یکم تیر ماه

اربعین و عاشقی؛‌ راهی که فقط عاشقان رهسپارش می‌شوند

اربعین مرد و زن نمی‌شناسد، کوچک و بزرگ برایش معنا ندارد. اربعین عشق می‌خواهد و عشق. خوش به سعادت آنانی که با پای پیاده،‌ سختی راه و گرمای هوا را به جان خریدند تا در راه عاشقی، قدم بگذارند. خوشا به حال آنانکه رفتند و به وصال رسیدند و ما همچنان امیدوار به کرم و بزرگی آقا که ما را هم روزی بطلبد. التماس دعا