جمعه بیست و پنجم خرداد ماه

آغاز پروسه انتخابات کمیسیون‌های داوران، مربیان و ورزشکاران فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا

دستورالعمل حضور علاقه‌مندان در انتخابات کمیسیون‌های داوران، مربیان و ورزشکاران فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، دستور العمل اعلام شده بر این اساس است: 

دستورالعمل کمیسیون داوران 

دستورالعمل کمیسون مربیان 

دستورالعمل کمیسون ورزشکاران