جمعه بیست و پنجم خرداد ماه

سومین نشماره از نشریه سفیر زندگی منتشر شد

سومین شماره نشریه سفیر زندگی منتشر شد، در این شماره مصاحبه با مسوولان، قهرمانان و ورزشکاران و همچنین مطالبی علمی مرتبط با ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا را مطالعه خواهید کرد.